Tarieven

Tarieven

De (semi) overheid bepaalt de hoogte van de tarieven van geestelijke gezondheidszorg en hoe deze berekend worden. U kunt deze tarieven raadplegen op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Afhankelijk van de overeenkomst met uw zorgverzekeraar kan sprake zijn van een korting op dit NZa tarief.

N.B. Per 1 januari 2022 verandert de wijze van declareren van psychologische zorg (ggz) met de landelijke invoering van het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties (lees: losse consulten of overige zorgprestaties). Wat dit voor u betekent, leest u in de onderstaande patientenfolder. Onderaan de pagina leest u over de oude situatie (tot en met jaar 2021).

Consulten (2023)

De geplande duur van het consult bepaalt het tarief. Wij volgen het principe “planning = realisatie”: De voor u in de agenda geplande tijd wordt afgerekend, tenzij hier meer dan 15 minuten van is afgeweken. Zo worden bijvoorbeeld voor intakegesprekken (diagnostiek) 60 minuten gepland en voor vervolgconsulten (behandeling) 60 minuten. Tenzij anders met u is afgesproken. Onder consulten worden zowel fysieke afspraken verstaan, als telefonische of digitale contacten (bv. e-mail, beeldbellen, online vragenlijsten, chatten of e-health anderszins).

Overige prestaties (2023)

Ook intercollegiaal overleg over uw behandeling kan worden gedeclareerd.

Vergoedingen

Psychologenpraktijk Equilibre heeft voor 2023 overeenkomsten met alle Nederlandse zorgverzekeraars, die recht geven op volledige vergoeding van behandelingen die vallen onder het basispakket van uw zorgverzekering.

Ongecontracteerde en onverzekerde zorg

Wanneer uw zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft met de praktijk (d.w.z. ongecontracteerde zorg) dan zijn de NZa tarieven 2023 van toepassing zoals gepubliceerd op NZa website. Bij onverzekerde zorg, dat wil zeggen zorg die buiten het basispakket van de Zorgverzekeringswet valt, geldt het niet-basispakketzorg consult tarief. Op de pagina vergoedingen leest u meer over wat niet-verzekerde zorg is. Bij ongecontracteerde of onverzekerde zorg dient u zelf de factuur te betalen. In geval van ongecontracteerde zorg heeft u wel recht op tenminste gedeeltelijke vergoeding – informeer hierover bij uw eigen zorgverzekeraar.

Zelfbetalers

Zelf de behandeling betalen is alleen van toepassing wanneer het gaat om ongecontracteerde of onverzekerde zorg (zie bovenstaand).

No show

Een niet nagekomen afspraak die niet op tijd (minstens 24 uur van tevoren) door u is afgezegd, valt niet onder verzekerde zorg. In 2023 wordt hiervoor het no show tarief € 75 in rekening gebracht.

Aanvullende opmerkingen
In overige gevallen zoals consultatie etc. geldt een uurtarief van €135.
Op al onze diensten zijn de betalingsvoorwaarden van Psychologenpraktijk Equilibre van toepassing.

 • Oude situatie (tot en met 2021)
 • Voor alle behandelingen die onder het basispakket van de zorgverzekering vallen, geldt een pakketprijs: Er wordt dus niet meer afgerekend per zitting maar in alle gevallen per pakket – ook wel “dbc” of “prestatie” genoemd.
 • Twee sporen: GBGGZ en SGGZ
  Het systeem maakt onderscheid tussen Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). Hiermee wordt, kort gezegd, een verschil gemaakt tussen behandelingen van respectievelijk meer enkelvoudige (GBGGZ) psychische problematiek, en meer ingewikkelde dan wel complexe (SGGZ) problematiek. De GZ- psycholoog maakt dit onderscheid aan de hand van zijn indrukken bij intake. Psychologenpraktijk Equilibre biedt beide typen behandelingen. Beide vallen onder het basispakket van de zorgverzekering.
 • Generalistische Basis GGZ
  De GBGGZ kent NZa tarieven voor vijf prestaties die vergoed kunnen worden: Kort, Middel, Intensief, Chronisch, en Onvolledig Behandeltraject. In dit tarief is alle tijd verrekend, zowel directe tijd (contactmomenten zoals sessies en andere, bv. digitale, communicatie) als indirecte tijd (zoals verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek). Welke prestatie van toepassing is, wordt ingeschat door de psycholoog en besproken met u, in of omstreeks de eerste zitting. Het werken met pakketprijzen betekent onder meer dat als u tussentijds besluit te stoppen met de behandeling, de volledige kosten van de afgesproken behandeling in rekening gebracht worden.
 • Specialistische GGZ
  De NZa tarieven voor SGGZ (zie bijlage 1) worden uitgedrukt in dbc’s (diagnose behandeling combinaties). De dbc, en dus het tarief, wordt achteraf bepaald aan de hand van de totale tijd die aan uw behandeling besteed is. En is een optelsom van directe tijd (contactmomenten zoals sessies en andere, bv. digitale, communicatie) en indirecte tijd (zoals verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek). Een dbc wordt afgerekend aan het einde van de behandeling of, wanneer de behandeling langer dan een jaar duurt, tussentijds na 365 dagen. Het tarief van het jaar waarin de dbc gestart is, is steeds van toepassing.
 • Ongecontracteerde en onverzekerde zorg
 • Wanneer uw zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft met de praktijk (d.w.z. ongecontracteerde zorg) dan gelden de tarieven volgens de BGGZ  of de SGGZ tarieven zoals hierboven vermeld. Bij niet-verzekerde zorg, dat wil zeggen zorg die buiten het basispakket van de Zorgverzekerinsgwet valt, is in het OVP/OZP tarief van toepassing, volgens onze Standaardprijslijst GBGGZ. Op de pagina vergoedingen leest u meer over wat niet-verzekerde zorg is. Bij ongecontracteerde of onverzekerde zorg dient u zelf de factuur te betalen. In geval van ongecontracteerde zorg heeft u wel recht op tenminste gedeeltelijke vergoeding – informeer hierover bij uw eigen zorgverzekeraar.